Điều Khoản Sử Dụng CHẶN QUẢNG CÁO+SMS KÍCH HOẠT

Điều Khoản Sử Dụng: Chúng tôi (CHF.VN + ứng dụng “CHẶN QUẢNG CÁO+SMS KÍCH HOẠT “)không can thiệp trực tiếp vào việc chặn hay gỡ cài đặt bất cứ ứng dụng nào có chứa quảng cáo dạng: Quảng cáo Trên Thanh Thông Báo, Quảng Cáo SMS, Quảng Cáo MMS và Sms KÍCH HOẠT. Chúng tôi chỉ phát hiện và đưa ra danh sách ứng dụng bị ghi ngờ. Toàn quyền quyết định gỡ cài đặt, chặn ứng dụng bằng 1 ứng dụng khác… đối với ứng dụng bị ghi ngờ là do Người sử dụng dịch vụ & ứng dụng của CHF.VN Quyết Định Hoàn Toàn. Chúng tôi CHF.VN không chịu trách nhiệm cho bất cứ 1 thiệt hại nào vì lý do Người Sử Dụng dịch vụ tự Quyết Định các hành động can thiệp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s